SĮ "Susisiekimo Paslaugos"

SĮ "Susisiekimo Paslaugos"

Mokamas automobilių stovėjimas Vilniuje

Tvarkos sąlygos

Rezervuotos automobilių stovėjimo vietos kas tai?

Tai stovėjimo vietos, kuriose automobiliams leidžiama stovėti tik su specialiais SĮ „Susisiekimo paslaugos“ išduotais leidimais.

Kas gali rezervuoti automobilių stovėjimo vietas?

Įmonės, įstaigos ir organizacijos, užsienio valstybių ambasados ir konsulatai, valstybės biudžetinės įstaigos, Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir seniūnijos prie jų buveinės (veiklos) vietų.

Norint rezervuoti stovėjimo vietą (-as), reikia:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Eismo organizavimo skyriui (Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel. pasiteirauti 1664) pateikti:

•    motyvuotą prašymą, nurodant prašomų rezervuoti automobilių stovėjimo vietų skaičių ir galiojimo laiką, pridedant:
•    pageidaujamų rezervuoti stovėjimo vietų išdėstymo eskizą arba aprašymą, nurodant savo teritorijos ir patalpų ribas šių stovėjimo vietų atžvilgiu;
•    dokumentų, patvirtinančių, kad pareiškėjas yra valstybės įstaiga, institucija ar tarnyba, kopijas (tuo atveju, kai pareiškėjas pageidauja pasinaudoti Lietuvos Respublikos Rinkliavų įstatyme (11 straipsnio 6 punkto 6 dalis) numatyta išlyga naudotis 515 m ilgio ruože atitinkamai pažymėtomis stovėjimo vietomis, nemokėdamas vietinės rinkliavos).

Prašymų rezervuoti svarstymas

Prašymus leisti rezervuoti automobilių stovėjimo vietas nagrinėja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sudaryta Automobilių stovėjimo vietų rezervavimo darbo grupė. Darbo grupė svarsto galimybę rezervuoti stovėjimo vietas pareiškėjo prašyme nurodytoje gatvėje ar aikštelėje, atsižvelgdama į transporto eismo pobūdį ir organizavimą, viešųjų automobilių stovėjimo vietų poreikį ir teikia siūlymus Eismo organizavimo skyriui galutiniam sprendimui priimti.

Sutarčių sudarymas

Įmonė, gavusi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Eismo organizavimo skyriaus sutikimą rezervuoti automobilių stovėjimo vietą (-as):
1.    Sudaro automobilių stovėjimo vietų rezervavimo sutartį su SĮ „Susisiekimo paslaugos“;
2.    Pagal SĮ „Susisiekimo paslaugos“ pateiktą ir nustatyta tvarka suderintą schemą savo sąskaita įrengia ženklus, žyminčius rezervuotą (-as) vietą (-as);
3.    Įsigyja specialų (-ius) leidimą (-us). Leidimams įsigyti pateikia SĮ „Susisiekimo paslaugos“ prašymą, kuriame nurodo:
•    kelio ženklo, kurio galiojimo zonoje norima gauti specialų (-ius) leidimą (-us), tikslų adresą;
•    pageidaujamą gauti leidimų kiekį.

Rezervavimas netaikant rinkliavos

Stovėjimo vietos rezervuojamos netaikant rinkliavos prie ambasadų iki 5 stovėjimo vietų,  515 m ilgio ruožuose prie valstybės įstaigų, institucijų, tarnybų, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir seniūnijų buveinės (veiklos) vietų.
1.    Pagal SĮ „Susisiekimo paslaugos“ pateiktą ir nustatyta tvarka suderintą schemą savo sąskaita įrengia ženklus, žyminčius rezervuotą (-as) vietą (-as);
2.    Įsigyja specialų (-ius) leidimą (-us). Leidimams įsigyti pateikia  SĮ „Susisiekimo paslaugos“ prašymą, kuriame nurodo:
•    kelio ženklo, kurio galiojimo zonoje norima gauti specialų (-ius) leidimą (-us), tikslų adresą;
•    pageidaujamą gauti leidimų kiekį.